منطق پژوه

Logic , Philosophy & Mathematics

منطق/ Logic

Logic

منطق پژوه

 

در اين سايت خواهيد ديد :

  • بیان مطالب منطقی - فلسفی روز 
  • تأمین بخشی کوچک از نیازهای منطق پژوهان در جهت تأمین مقالات و کتب منطقی ، فلسفی و رياضی
  • مطالبی از اينجانب سید احمد ميرصانعی ، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته منطق ، دانشگاه تربيت مدرس تهران
  • و ...

گزارش تخلف
بعدی